Tromboliz terapiyas� g�stəriciləri və kontrendikasyonlar� - Varikoz damarlar� haqq�nda sayt

Trombolitik terapiya g�stəriciləri və kontrendikasyonlar�

Trombolizdə qan�n laxtalanmas� və par�alanmas� prosesi, həm təbii, həm də s�ni �əkildə (dərman vasitəsi ilə) ba� verə bilər. Birinci halda, dissolution qan�n tərkibində olan fermentlərin təsiri alt�nda ba� verir, yaln�z ki�ik t�xaclar� q�ra bilir və trombolitik maddələr b�y�k trombini ��xarmaq ���n laz�m olur. Miyokard enfarkt�s�n�n, iskemik inmənin və digər �rək-damar xəstəliklərinin x�susi trombolitik m�alicəsi var, amma x�susi dərmanlar və onlar�n dozas� yaln�z həkim tərəfindən təyin edilməlidir.

Nədir?

Trobolitik (fibrinolitik) dərmanlar, p�ht�la�m�� protein olan fibrin iplik�iklərindən ibarət olan tromban� həll edə bilən dərmanlard�r. Tromb�s formala�mas� insan bədəninin təbii bir prosesidir, ��nki yaralardak� mexaniki zədələnmi� gəmilərin qar��s�n� alma�a k�mək edən qan q�surlar�d�r. Lakin, mənfi amillərin təsiri alt�nda və ya �əxsdə bir meyl m�vcudlu�u, trombinin vahid ven və arteriyalarda formas�d�r.Tədqiqat�n getdikcə daha b�y�k olaca��, tromb�s�n birinci hissəsi və sonra qan d�vran�n�n qar��s�n� alan gəmi l�menini tamamilə ba�lay�r.

�iddətli kəskin �əraitdə, bir tromb�s b�y�k bir qaba ba�lad��� zaman, həkimlər əməliyyat� yerinə yetirmək və xəstənin həyat�n� qurtarmaq ���n yaln�z bir ne�ə saat var.

Trombolitik, tromboza gətirib ��xaran �rək-damar xəstəliyinin inki�af�na m�daxilə edən digər təsirlərdən fərqlənir. Ayr�ca, bu dərmanlar, təcili dərmanlar oldu�undan fərqlənir və tromb�s�n s�rətlə lə�v edilməsi ���n birba�a vaskulyar sistemə enjekte edilir.

Fibrinolitik dərmanlar, insan orqanizmi ya�l�l�qla əlaqəli zəifləməsi və ya piqmentin b�y�k həcmindən dolay� qan t�k�lməsinə mane olmad��� hallarda istifadə edilir. Tromboz təhl�kəlidir, ��nki bir və ya digər orqanizmə iskemi gətirə bilər – bununla əlaqədar qan d�vran�n�n pozulmas�na səbəb olacaq, bununla əlaqədar oksigen a��lacaqd�r. Bundan əlavə, bir qan laxlas� ��xa bilər və həyati bir orqana səbəb olan damar və ya arteriya qoparmaqdad�r.Bu vəziyyətə emboliya və ya tromboembolizm deyilir.

G�stəricilər və əks g�stəri�lər

Bu və ya digər vasitənin al�nmas�ndan əvvəl, əlinizdə olan g�stəriciləri və əks g�stəri�ləri �yrənməlisiniz. Trombolitik halda, i�tirak edən həkimə məsuliyyət da��y�r, ��nki onlar aptekdən yaln�z re�eteyle verilir. Bu preparatlar bir �ox tibb sahələrində istifadə edilə bilər, lakin əksər hallarda onlar tromboz və tromboembolizm ���n istifadə olunur. Trombolitik m�alicə ���n g�stəricilər a�a��dak�lard�r:

 • miyokard infarkt�;
 • beyin zərbəsi;
 • pulmonar arteriya tromboemboli (PE);
 • �rək-damar sisteminin m�xtəlif xəstəlikləri olan səthdə və ya əsas damarlarda trombozun formala�mas�;
 • tromboflebit.

Tromb�s ciddi bir zədədən və ya hətta m�vəffəqiyyətli bir əməliyyatdan sonra da ba� verə bilər. Varikoz damarlar�n�n uzun m�ddətli ax�n� ilə tromboflebit meydana gətirilə bilər – damar divar�n�n iltihablanmas�, sonradan qan p�ht�n�n meydana gəlməsi ilə. Qan t�k�lməsinin təhl�kəsi uzun m�ddətdir ki, onlar�n m�vcudlu�unun əlamətlərini g�stərmir,xəstə vəziyyətin kəskin pislə�məsini yaln�z qan damar� tamamilə t�kanm�� vəziyyətdə g�rəcəkdir.

Trombolitik ���n m�tləq əks g�stəri�lər a�a��dak�lard�r:

 1. Ciddi qanaxma, həm də narkotikin nəzərdə tutulan tətbiqi zaman� və iki əvvəlki həftə ərzində m�vcuddur. Bunlara mədə-ba��rsaq qanaxmas�, sidik yolundan ax�d�lmas� və geni� miqyasl� burun qanamas� daxildir. Bu contraindication ignore, onlar kritik bir vəziyyətə qədər – hemorajik �ok art�rmaq bilər.
 2. Beyin və ya onur�a beyinlərinə m�daxilə edildikdə əvvəlki 10 g�n i�ində edilən hər hans� bir yaralanma və əməliyyat, məhdudla�d�rma m�ddəti 2 aya �at�r.
 3. Hemorragik inme, əvvəlki 6 ay ərzində meydana gəldi.
 4. Nesbivaemoe y�ksək qan təzyiqi.
 5. Bozuk p�ht�la�ma və qanaxma riskinin artmas� ilə əlaqədar xəstəliklər.
 6. Pankreatit ��bhəsi.
 7. Qanda trombosit say� azald�.
 8. Perikardit, anevrizma və aorta diseksiyas�n�n ehtimal�.
 9. Dərmanlara fərdi intolerans (alerjik reaksiyalar).

Trombolitik m�alicəyə nisbətən əks g�stəri�lər var, yəni, dərman ehtiyatla tətbiq edilməli olan məhdudiyyətlər və m�mk�n olan faydalar potensial zərərdən �ox olduqda. Bu qrup a�a��dak� amillərdən ibarətdir:

 • kronik qaraciyər, b�yrək və ya �rək xəstəliyi;
 • qabaqc�l ya�, x�susilə 75 ildən �ox;
 • hamiləlik;
 • m�rəkkəb diabet mellitus;
 • son s�m�k q�r�qlar�;
 • �ox yan�qlar;
 • əvvəlki 9 ayda edilən trombolitik m�alicə.

Xəstədə hər hans� bir xroniki xəstəlik və fərdi �ikayət varsa, trombolitik m�alicənin ba�lamazdan əvvəl bu barədə həkimə məlumat vermək laz�md�r. Ayr�ca, m�alicə m�təxəssisi, komplikasyonlardan qa��nmaq ���n dərmanlara m�vcud allergiyan�n soru�mas� laz�md�r.

Trombolitik və əsas dərmanlar�n təsnifat�

Fibrinolitik dərmanlar və onlar�n istifadəsi ilə tan��l�q �tən əsrin ortalar�nda ba�lam��d�r. O zamandan bəri bu preparatlar tədricən təkmillə�dirilmi�dir və bu g�nə qədər hərəkət trombolitikas� mexanizmi 4 qrupa b�l�n�r və bu da nəsillərdir.Ən effektiv dərmanlar�n yeni oldu�u qəbul olunmas�na baxmayaraq, k�hnələr hələ də az səmərəliliyi ilə tətbiq olunur.

Birinci nəsil s�zdə təbii təbii fermentləri ehtiva edir, bu preparatlar da sistemli adlan�r. Bədənin qan t�k�lməsinə təbii reaksiyas�n� stimullayan təbii proseslərin aktivlə�dirilməsini təbli� edirlər. Belə dərmanlar�n istifadəsinin m�rəkkəbliyi, ilk n�vbədə, xarici z�lallar kimi anafilaktik �oka səbəb ola bilməkdir və ikincisi qan axmas�na səbəb ola bilər, ��nki onlar qan miqdar� enziminin ham�s�n� aktivlə�dirirlər. Ən mə�hur olan Streptokinase, Urokinase, Streptodecase və Fibrinolysin vard�r.

�kinci trombolitik nəsil genetik m�həndisliyi və biotexnologiya ilə yarad�l�r. Onlar Escherichia coli bakteriyalar�na istənilən genlərə daxil olma�a imkan verir, bunun nəticəsində istədiyiniz maddə sintez olunur. �kinci nəsil dərmanlar�n birincisindən fərqi yaln�z administrasiya sahəsindəki lokalizasiya edilən fermentlərin olmas�d�r. Beləliklə, agentlər bəzi yan təsirlərin qar��s�n� almaq ���n sistematik olaraq deyil, yerli olaraq fəaliyyət g�stərirlər.Alteplase, Actylise və Recombinant Prourokinase əsasən istifadə olunur.

���nc� nəsil daha da inki�af etmi�, ��nki aktiv komponentlərin və onlar�n selektiv effektinin daha uzun bir m�ddətdə tromb�sə daha �ox təsir g�stərə biləcəyi m�mk�nd�r. ���nc� nəslin ən mə�hurlar� Tenteplase, Lanotheplase və Reteplasedir. D�rd�nc� nəsil Urokinase-Plasminogen olan bir n�munə daha dəqiq, dəqiq və davaml� hərəkət edən birlə�mələri ehtiva edir.

Bu zaman ən �ox hallarda optimal həll ikinci nəsil trombolitiklərin istifadəsidir. Daha m�asir və m�tərəqqi dərmanlar olmas�na baxmayaraq, ikinci nəsil art�q s�naqdan ke�irilmi�dir, b�t�n m�mk�n yan təsirlər və komplikasiyalar �yrənilmi�dir. Daha �ox "gənc" dərmanlar hələ m�kəmməl deyil, onlar m�əyyən bir orqanizmə g�zlənilməz təsir g�stərə bilər.

�skemik inmənin, miyokard infarkt�n�n və digər xəstəliklərin trombolitik m�alicəsi sistemli və ya yerli ola bilər. �lk halda, dərman damar�na enjekte edilir və �əbəkə boyunca yay�l�r, aktiv komponentlərin tromb�sə �atd�r�lmas� isə daha uzun s�rər.Yerli rəhbərlik, kateterin k�məyi ilə tə�kil edilərkən, dərman qan t�k�lməsinə birba�a vurulur və s�rətli trombolizaya k�mək edir.

Effektivlik və komplikasiyalar

Trombolitik preparatlarla m�alicə ilə istənilən nəticə əldə etmək m�mk�n olub olmad���n� tapmaq ���n həkimə instrumental �sullar� nəzərdən ke�irmək laz�md�r. Ən �ox istifadə olunan maqnit rezonans g�r�nt�ləmə (MR�) və bilgisayarl� tomoqrafiya (CT). Coronarografi də dərman administrasiyas�ndan 1-2 saat sonra həyata ke�irilir. Bu, qana bir kontrast maddənin ilkin tətbiqi ilə X-��alar� istifadə edərək, �rəyin qidalanmas� ilə koronar damarlar�n �yrənilməsi metodudur. Bir ne�ə dərəcə səmərəliliyi var:

 • 0 – kontrast qan p�ht�la�m�� gəmi vasitəsilə hərəkət etmir;
 • 1 – az miqdarda kontrast maddənin tromb�sdən ke�diyi;
 • 2 – kontrast�n yar�s�ndan �oxu g�lgeli ərazidən ke�ir;
 • 3 – dəqiqlik tam bərpa edilir, kontrast qan d�vran� ilə hərəkət edir.

B�t�n xəstələr ���n trombolitik m�alicə effektiv deyil, bəzi hallarda komplikasiyalar ba� verir – allergik reaksiyalar, a�a�� qan təzyiqi, qanaxma,temperaturun artmas�. Əgər bu c�r �ərait yaransa, �z�n� dərindən aparma�� bacara bilmərik, bir həkim g�rmək laz�md�r.

Miyokard enfarkt�s�n�n m�alicəsinin əsas məqsədi infarct arteriyas�nda koronar qan ax�n�n�n bərpas�d�r. Bu trombolitik vasitələrin istifadəsi ilə əldə edilir: streptokinaz, streptodedesis, urokinaz,toxuma plazminogen aktivatoru�(TAP).

Trombolitik istifadə kəskin miokard infarkt� m�alicəsi ���n standartd�r.

Trombolitik m�alicə ���n g�stəricilər:

30 dəqiqədən �ox davam edən və m�tləq EKQ-də m�vafiq dəyi�ikliklərə məruz qalan tipik bir a��r h�cum:

seqmentin y�ksəli�i ST, ən az� 2 yolla və / və ya

Gis kəndinin sol aya��n�n "təzə" blokadas�n�n g�r�n���.

A�r� sindromunun (miyokard infarkt�s�n�n) 6 saatdan �ox olmamas�, anginal a�r�n�n və miyokard infarkt�n�n kəskin mərhələinin EKQ ilə qorunmas� ilə 12 saata qədər. Ən yax�� nəticələr ilk 4 saat ərzində əldə edilir.

Trombolitik m�alicə ilk saatda apar�l�rsa, miyokard�n 51% -i ikinci saat ərzində – 26% -də saxlan�l�r.

3 saat – yaln�z 13%.

Trombolitik m�alicəyə m�daxilə:

Kanama, hemorajik sindrom.

Beynində qanaxma, iskemik inme (3 aya qədər prescription).

Trombolitik alerji.

Mədə xoras� və 12 xəstə. alovlanma mərhələsində.

Təzi a��r yaralanmalar, əməliyyatlar və ya "abdominal" biyopsiler.

Hipertenziya olmayan AD> 180/100.

Do�u�dan sonra hamiləlik və ya vəziyyəti.

Diabetik hemorajik retinopatiya.

Xroniki və ya kəskin b�yrək �at��mazl���.

Di�in ��xar�lmas� 14 g�ndən az olmayaraq.

Uzun �rək-pulmoner reanimasiya.

Ki�ik fokal infarkt� və stabil olmayan angina pektorisi ���n trombolitiklərin istifadəsi, bu �ərtlər alt�nda onlar�n effektivliyi s�buta yetirilməmi�dir.

Trombolitik preparatlar.

30 dəqiqə 100,0 ml fizioloji həllinə d��d�kdə 1.0 milyondan 1.5 milyon i.v.-a qədər.

Bir bolum �əklində 1,5 milyon.

1 milyon intraven�z inf�zyon -1 saat.

30 dəqiqə 2-3 dəqiqə

TAP (plazma t�rnaklar�n toxuma aktivatoru

Bolus 15 mq, daha sonra 30 dəqiqə 0,75 mg / kq / g�n inf�zyon, sonra isə 1 saat ərzində 0,5 mq / kq / dəqiqə

Giri�dən əvvəl streptokinazprednisolon 60-90 mq tətbiq edilir.

�� il ərzində Streptokinaz�n 21 sistemik trombolizas� (ST) 1.5 milyon dozada … Təəss�f ki, dərman miqdar� kifayət deyil, CT-də əksinə olanlar isə 70% -dən �oxdur.

Trombolitik terapiyan�n komplikasiyas�.

Kanama: intrakranial və sistematik.

Streptokinaz tətbiq edildikdə, onlar�n riski 1% -dir TAP�(toxuma plazminogen aktivatoru) – 1,3%.

Qanaxman�n qar��s�n�n al�nmas�:�g�stəri�lərin d�zg�n se�ilməsi, mədə daxilində inyeksiya etməmək, mərkəzi damarlar�n kateterizasiyas� apar�lm�r.

Qanaman�n m�alicəsi: 10 ədəd cryoprecipitate. (fibrinogen və VIII faktor). Kriopresipitat�n tətbiqi yaln�z trombolitik tətbiqindən bir ne�ə saat sonra g�stərildi. Təzə dondurulmu� plazman�n tətbiqi.

Epsilonaminokaproik tur�usu (AMC) ilə m�alicə yaln�z b�t�n digər tədbirlər u�ursuz olduqda istifadə olunur, ��nki bu, refrakter tromboza səbəb ola bilər. AMK 5 g y�kləmə dozas�nda tətbiq edilir, sonra qanaxma bitməyənə qədər 0.5-1 g / saat bir infuziya apar�l�r. Haemotransf�zyon 25% və a�a��da hematokrit ilə eritrositik k�tləsi ilə m�alicə olunur.

3. Reperf�zyon sindromu –��nfarktla əlaqəli arteriyada qan ax�n�n�n bərpas� sindromu. Semptomlar:�A�r� sindromunun idarə edilməsi. EKQ m�kafatlar�: subak�t mərhələsinə ke�id. Ventrik�l fibrilasyonuna qədər ritm və iletkenlik pozuntular�.

M�alicə:�aritmiya n�v�nə, elektropuls m�alicəsinə g�rə antiaritmik dərmanlar�n istifadəsi. Qar��s�n�n al�nmas�:�ciddi monit�r nəzarət, antioksidanlar�n təsiri, preductal.

Bizim b�lməmizdə apar�lan trombolizan�n 2-də (1,9%) reperf�zyon c-ma ilə yana��, digər a��rla�malar olmad�.

Tromboobrazovanie – insan bədənində ən �ox ba� verən patoloji hadisələrdən biri olan qar��l�ql� m�barizə vaxt�nda olmal�d�r. Bu proses bir insan�n �l�m�nə qədər bir �ox mənfi nəticələrə gətirib ��xar�r. Ondan qurtulmaq ���n həkimlər tromboliz təyin edə bilərlər.

Tromboliz haqq�nda �mumi məlumat

Hər bir insan�n bədənində trombolizin təbii bir prosesi var. Qanda olan x�susi fermentlərin k�məyi ilə həyata ke�irilir. Amma bu maddələr b�y�k qan t�k�lmələri ilə tam �hdəsindən gələ bilmirlər. Onlar yaln�z ki�ik qan clots i�tirak� ilə təsirli olur.

Nəticədə, b�y�k q���lcaqlar yaranan gəmi l�menini tamamilə və ya qismən blok etdirir. Bunun sayəsində qan d�vran� ba� verməz, bədən h�ceyrələrinin acl�q və hətta �l�m� ilə nəticələnir. Bu fenomen daxili orqanlar�n fəaliyyətini pozur.

Buna g�rə, tromb�s�n necə həll ediləcəyi sual yaran�r? Bu problemi həll etmək ���n rəsmi trombolizdən istifadə edin.Texnikan�n mahiyyəti, doktorun qan damarlar�n�n resorbsiyas� ���n nəzərdə tutulan damarlara dərman vasitələrinə daxil olmas�d�r.

Trombolitik m�alicə iki �əkildə həyata ke�irilir:

 1. Sistem. Onun x�susiyyəti qan�n qanaxma yeri oldu�u əhəmiyyətli deyil. Dərman bədənin hər tərəfində qanla yay�l�r və nəticədə tromb�slə toqqu�ub həll olunur. Lakin bu tromboliz metodu bir ekssusdur – dola��m sisteminə mənfi təsir g�stərən dərmanlar�n b�y�k bir dozaj�ndan istifadə etmək laz�md�r.
 2. Yerli. Bu �sul, tibb orqan�n�n qan�n tutuldu�u b�lgəyə birba�a vurulmas�nda fərqlidir. Dərman bir kateter ilə gəmiyə �atd�r�l�r. Bu �sul olduqca m�rəkkəbdir, performans bir X-ray ma��n� tərəfindən idarə olunur.

Trombolitik m�alicənin həyata ke�irilməsində �st�nl�k vermə �sulu, i�tirak edən həkim hər bir xəstə ���n fərdi olaraq həll edir.

Trombolitik m�alicə harada həyata ke�irilir? M�alicə həm evdə, həm də xəstəxanaya qald�r�ld�qdan sonra həyata ke�irilə bilər.F�vqəladə trombolitik m�alicə ən effektivdir, ��nki vaxt�n �st�nl�y�nə malikdir. Nəticədə, proseduru nə qədər tez ba�a �atarsa, daha �ox bir insan� xilas edəcəksiniz.

Bu bax�mdan xəstəxanada tromboliz əhəmiyyətli bir dezavantajd�r. O, xəstənin tam m�ayinəsindən sonra təyin edilir. Buna g�rə də, m�alicənin s�rəti daha azd�r, lakin əksər əlveri�siz a��rla�malara yol a�an trombolitiklərin istifadəsinə qar�� kontrendikasyonlar�n m�vcudlu�unu yoxlamaq m�mk�nd�r.

�nmeden və infarktdan trombolizdən istifadə

Stroke, tez-tez �l�mə səbəb olan təhl�kəli bir patoloji. Bir insan�n sa� qalmas� hal�nda, bərpa etmək �ox �ətindir. Xəstəlikdən sonra beyin h�ceyrələrinə qan təzyiqi məhdudla�d�r�l�r ki, bu da beyin d�vran�n�n (ONMC) kəskin q�sur və toxuma �l�m� ilə nəticələnir.

�nvəlmə zaman� tromboliz mənfi təsirlərin qar��s�n� al�r. Tezliklə trombozu həll edir və beyin h�ceyrələrinin nekrozunu �nləyir. Eyni zamanda, dərman patologiyas� əlamətləri meydana gəldikdən sonra 6 saat ərzində tətbiq etmək laz�md�r.

Eyni bir �rək əzələsi infarkt� ilə olur. Xəstəlik l�men arteriyas� tromb�s�n�n t�kanmas� səbəbindən də ba� verir. Tez-tez bu tromboflebit ilə m��ayiət olunur. Miyokard�n toxumas�n�n �lməyini təmin etmək ���n trombolitik m�alicə edilməlidir. Bu, kəskin koronar sindromu (ACS) aradan qald�rmaq, əzələ zədələnməsini azaltmaq, qan qi�ən sol ventrikulyar funksiyan� saxlamaq və komplikasyon riskini azaltmaq və sabit �rək funksiyas�n� təmin etmək ���n imkan verir.

Trombolitik m�alicə nə vaxt laz�md�r?

Trombolizin g�stəriciləri tromboz fenomenini birlə�dirən �rək və qan damarlar�n�n m�xtəlif xəstəlikləridir. Belə xəstəliklər a�a��dak�lard�r:

 1. Stroke.
 2. Miyokard infarkt�.
 3. PE – pulmonar tromboembolizm.
 4. Damar damarlar�n�n, peripheral arteriyalar�n və ya s�ni protezlərin bir damar�n�n damar l�menlərində yerlə�dirilməsi.

Trombolitik m�alicəyə olan ehtiyac xəstənin m�ayinəsindən sonra m�alicə olunan həkim tərəfindən m�əyyən edilir.

Terapiyi kim təyin etməməlidir?

Həkimlər trombolitik m�alicənin apar�lmas� m�mk�n olmad��� bir ne�ə faktorlar� m�əyyənlə�dirirlər.Kontraendikasyonlara diqqət etmədən m�alicə edərsinizsə, y�ksək fəsadlar riski vard�r.

Belə patologiyalarda trombolizmə yol verilmir:

 1. Y�ksək qan təzyiqi.
 2. Diabetes mellitus.
 3. M�alicədə istifadə edilən dərmanlara alerji.
 4. Qan damarlar�n�n zədələnməsi.
 5. Malign �i�lər.
 6. Qan qoxusu pislə�ir.
 7. B�yrək və ya qaraciyər �at��mazl���.
 8. Həzm orqanlar�n�n xəstəlikləri.
 9. Kanama gətirə bilən xəstəliklər, məsələn, anevrizma.

Patoloji �ərtlərə əlavə olaraq, bir u�a�� da��yan qad�nlar ���n son zamanlarda cərrahiyyə əməliyyatlar� ke�mi� və son iki həftədə bir kəllə travmas� alan antikoagulyantlar qəbul edən qad�nlar ���n trombolitik m�alicə apar�lmas�na icazə verilmir. Həm�inin ya�� 75 ildən �ox olan xəstələrdə tromboliz də kontrendikedir.

Tərkiblər həll olunur?

Təbabətdə b�y�k miqdarda trombolitik dərman var. Onlar daim təkmillə�dirilir. Cari vaxtda təsirin təbiətində fərqlənən a�a��dak� dərman n�vləri m�vcuddur:

 1. Təbii fermentlər. Onlar yaln�z TLT sistemli idarəsində istifadə olunur.Onlar fibrinolizi bərpa etməyə k�mək edir, qan t�k�lmələri �zərində qətiyyətli təsir g�stərirlər. Amma dərman qanaxma, alerji inki�af� ilə dolu olan b�t�n bədənə təsir g�stərir. Buna g�rə məhdud �əkildə istifadə olunur.
 2. Genetik m�həndisliyi vasitələri. Qan�n fibrinogenini bərpa edin. Yaln�z qan laxt�n� təsir edir. Onlar qanda ani həll ilə fərqlənirlər, buna g�rə ehtiyatla istifadə edin.
 3. Təkmillə�dirilmi� qrupun haz�rlanmas�. Onlar se�ici və uzun m�ddət fəaliyyət g�stərdikləri ilə xarakterizə olunur.
 4. Kombinə edilmi� dərmanlar. Onlar bir ne�ə tibbi cihazdan ibarətdir.

B�t�n qruplardan ən �ox tromboliz ���n istifadə olunan bir ne�ə trombolitik m�əyyən edilə bilər. Bunlar:

 • "Streptokinaz". B�t�n trombolitik dərmanlar aras�nda ən a�a�� dəyəri var. Onun tətbiqi mənfi bir �əxsin tez-tez bir d�z�ms�zl�k var, bir alerji və digər xo�agəlməz a��rla�malar inki�af edir.
 • "Urokinaz". Bu dərman�n qiyməti əvvəlki səviyyədən y�ksək oldu�una baxmayaraq, onun �st�nl�kləri b�y�k deyil. Dərman istifadə edərkən "Heparin" əlavə tətbiq edilməlidir.
 • "Tenecteplase". Sat��da fərqli bir ad var – "Metalize".Enjekte edilir, "Heparin" və "Aspirin" istifadə edilməlidir. Narkotik qanaxmaya səbəb ola bilər.
 • Anistreplaziya. Həm�inin y�ksək qiymətə malikdir. Bu vasitənin tətbiqi bir jetdə edilə bilər. Istifadə edərkən, damar "Heparin" daxil etmək laz�m deyil.
 • "Alteplaza". �ox təsirli təsir edən qiymətli dərmanlar. �stifadə etdikdən sonra xəstələrin sa�alma səviyyəsi digər vasitələrdən daha �oxdur. Lakin, dərman ciddi yan təsirləri var.
 • "Aktilaza". Dərman tromb�s�n �zərinə hərəkət edir, qan�n yaranmas�na mane olan qan�n g�cl� seyrinə səbəb olmaz.

məsələn istifadə digər vasitələrlə ərzində Bundan əlavə Thrombolytics thrombogenesis, diuretiklər ( "Phytolysinum"), anticoagulation ( "heparin"), antiplatelet agentləri ( "Aspirin"). Həm�inin, simptomlar� aradan qald�rmaq, qan d�vran�n� yax��la�d�rmaq ���n də əlavə vasitələrdən istifadə etməyə də icazə verilir. Həddindən art�q hallarda cərrahi m�daxiləyə ba�lay�n.

operativ və ya m�alicə məqsədi nəzərə xəstə, patologiyas� dərəcədə e�lik eden xəstəliklər və digər amillər i�tirak� vəziyyəti alaraq, həkim olmu�dur.

M�mk�n �ətinliklər

Tromboliz yaln�z xəstəni xilas edə bilməz, həm də mənfi təsirlərə səbəb ola bilər. Bunlar:

 1. Qanama. Bu qan qat�l�q qabiliyyətinin pislə�məsi səbəbindən yaran�r.
 2. Allergik reaksiya. Qa��nma və �i�kinliklə m��ayiət olunan dəri d�rnaqlar� �əklində ortaya ��x�r.
 3. Aritmiya. Koronar qan ax�n� bərpa edildikdən sonra ortaya ��x�r.
 4. A�r� sindromunun yenidən təzah�r�d�r. Bu m�rəkkəbliklə narkotik maddələrin analjezik m�ayinəsi apar�l�r.
 5. Təzyiqin azald�lmas�. Bu yan təsiri aradan qald�rmaq ���n trombolitik istifadə etməyi dayand�rmaq kifayətdir.

Terapiyan�n effektivliyi

Trombolitik tabletlərin və inyeksiyalar�n effektivliyi əsasən terapiyan�n nə vaxt yerinə yetirildiyinə ba�l�d�r. Ən �ox təsir, dərman patologiyas�n�n əlamətlərinin ba�lamas�ndan 5 saat ke�əndən sonra tətbiq edildikdə əldə edilir.

Təəss�f ki, bu m�ddətdə tromboliz ke�irmək həmi�ə m�mk�n deyil. Məsələ ondan ibarətdir ki, b�t�n tibb m�əssisələrinin s�z�gedən texnikan� istifadə etmək imkan� yoxdur.

Terapiya necə təsirli idi, bir anket yard�m� ilə tapa bilərsiniz.Bunun ���n �rək əzələsi infarkt� ilə vuru� və ya koronaroqrafiya hal�nda maqnetik rezonans g�r�nt�ləmə və ya bilgisayarl� tomoqrafiya apar�l�r. Trombolizdən sonra diaqnoz gəminin l�meninin geni�lənməsini və qan laxtas�n�n məhv oldu�unu g�stərir.

Beləliklə, trombolitik terapiya qan t�k�lməsinin aradan qald�r�lmas�nda təsirli bir �suldur. Bu texnika bizə baca��n və bədənin digər hissələrinin i�ərisində tromb�s�n necə həll ediləcəyi sual�na cavab verir. Bu qan laxt�n� tez həll etməyə və insan həyat�na və sa�laml���na təhl�kə yaradan nəticələrdən qa��nmaqda k�mək edir.

�nformasiya qaynaqlar�

Like this post? Please share to your friends:
Bir cavab yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: