Varikoz damarlar�n�n m�alicəsi ���n xalq m�alicəsi - Varikoz damarlar� haqq�nda sayt

Ayaq varikoz m�alicəsi ���n xalq m�alicəsi

Bu yaz�da sizə vasitələrin ayaqlar� Varis m�alicə tamamlamaq bilər nə xalq �yrənmək olacaq. Təbii maddələrdən dərmanlar necə haz�rlan�r. Onlar� d�zg�n tətbiq etmək.

Varisleri onlar�n elastiklik və damar qəza azald�lmas�, vena ton azalmas� səbəbiylə ba� verir. tam bərpa ���n tez-tez minimal invaziv cərrahiyyə tələb olunur – xəstəliyin təsir damarlar hardening. Amma xalq �sullar� istifadə edərək, qan damarlar�n�n vəziyyətinin yax��la�d�r�lmas� simptomlar� azad və Varis daha inki�af dayand�ra bilər.

Populyar vasitələr m�vafiq olduqda:

 • Varikoz damarlar� ilə daha s�rətli qurtarmaq ���n istifadə edilə bilər.
 • Onlar qar��s�n�n al�nmas� ���n effektivdirlər. Patoloji hələ g�r�nməz olduqda onlar� səhnədə tətbiq etməyə ba�lay�n. Siz Varis (a��rl�q, �i�kinlik, yor�unluq, bloating) m�jdə�i hiss, onda bu simptomlar təmizlənməmi� sol, əgər tezliklə ayaqlar� damarlar g�rəcəksiniz ki, arxay�n ola bilərsiniz.
 • (Əgər daimi, piylənmə, hamiləlik i� varsa) siz ayaqlar� xəstə Varis riski əgər Daimi ənənəvi metodlardan istifadə.

Alternativ tibbdən istifadə etməzdən əvvəl bir phlebologist m�raciət edin. Əgər hamilə olursan�z, hamiləlik d�vr�ndə oldu�u kimi, bir �ox halk m�alicəsi kontrendikedir. X�susilə i�ərisində qəbul etmək ���n narahatl�q və ya toxunma deməkdir.

��xar��lar və tinctures

S�k��t�rma, faydal� maddələr kimi sindirilmə ���n ən təsirli vasitə həmi�ə dəri və ya� qat�ndan ke�məyəcək və sadəcə təyinatlar�na �atm�r.

At Kestanesi

Bu, ayaq damar varisi ���n ən yax�� xalq m�alicə vasitələrindən biridir.

Bir �ox saponin var – bu maddələr:

 • damarlar�n tonunu art�rmaq;
 • qan damarlar�n�n divarlar�n� g�cləndirmək;
 • damarlar�n qan�n�n dur�unlu�unu aradan qald�rmaq;
 • �i�kinliyi azald�r.

Dərman maddələrində aktiv maddələr saponinlər oldu�u kimi: Escuzane, Anvenol, Reparil.

Bundan əlavə, at kestanesi:

 1. Askorbin tur�usu, qan damarlar�n� g�cləndirir.
 2. Qan damarlar�n�n riskini azaltan Coumarins (bacaklarda inki�af etmi� varikoz damarlar� ilə �ox tez-tez ba� verən bir komplikasiya).
 3. Pektinlər – anestezik təsir g�stərirlər.

At kestaninin istifadəsinə m�daxilə: a�a�� təzyiq,b�yrək və ya qaraciyər �at��mazl���, ba��rsaq atoniyas�, kab�zl�k, adet siklusu bozukluklar�, hamilelik, laktasyon.

Tincture haz�rlanmas�

Tincture etmək ���n, 10 g bitki g�l almaq və 100 ml spirt t�kmək. 2 həftə tələb edir. Bu vəziyyətdə hər g�n sars�n. �ətin.

1 osh qa��q al�n. l. G�ndə 3 dəfə. Suyun 1-2 sipərini g�t�r�n. Kursun m�ddəti 7 g�nd�r. Zəruri fasilə – 14 g�n. Sonra m�alicəni davam etdirə bilərsiniz, ancaq sonra da hər həftə iki həftəlik bir ara verin.

Larch

�iyələkin �ox effektiv və yuyulmas�. Bu bitki damarlar�n g�c� və elastikliyindən məsul olan vitamin P (rutin) ehtiva edir. Rutin t�rəmələri (rutosidlər və hidroksirutozidlər) də tibbi haz�rl�qlar� edir (Anvenol, Troxevasin, Troxerutin).

Həm də qar��dal�da ehtiva edir:

 • Vitamin C g�cl� bir antioksidand�r.
 • Bir s�ra flavonoidlər, efir ya�lar� və antosiyaninlər, damarlar�n g�cləndirilməsi.
 • Catechins, antiinflamatuar təsir g�stərir (bu, varikoz damarlar�n�n təhl�kəli bir komplikasiyas�n�n qar��s�n� almas�n� təmin edir) – tromboflebit və təzyiqi azald�r.

Tinctures və broths haz�rlanmas� ���n, bu bitki i�ne və ya konuslar� istifadə olunur. Qaraqa��n qab���ndan xaricdən istifadə ���n vəsait ay�r�n.

mədə və ya ba��rsaq, sinir i�ti�a�lar, beyin xəstəliyi, vuru� və ya infarkt (sonra alt� ay əvvəl miokard və), hamiləlik və laktasiya: Bu zavodun m�alicəsi ���n əks-g�stəri�lər var.

Toxuculuq və qar��dal� ilə qar���ql�q

Bir litr qaynar su d�k�n.

A�a�� temperaturda 10 dəqiqə bi�irin.

30 dəqiqə israr et.

Dozaj – 1/3 stəkan g�ndə 3 dəfə.

Yar�m stəkan araq t�k�n.

3 həftə tələb edir.

20 drops ���n g�ndəlik 3 dəfə i�mək. su 100 ml onlar� həll.

Varikoz damarlar�n�n m�alicəsi ���n məhsullar

Y�ksək məzmunlu məzmunlu faydal� qidalar:

 • sitrus meyvələri;
 • �u�undur;
 • pomidor;
 • kələm;
 • kəklik;
 • q�rm�z� bibər;
 • chokeberry;
 • qara qara�at;
 • yaban ya��;
 • b�yrək.

Bu qidalardan əlavə pəhriz əlavə edin və bir ne�ə həftə i�ində bacaklar�n varikoz damarlar�n�n xo�agəlməz simptomlar� aradan qald�raca��n� hiss edəcəksiniz.

Bir �ox meyvənin təzə s�x�lm�� �irələri varikoz semptomlar�n� azaltmaq və komplikasyonlar�n qar��s�n� almaq ���n �ox təsirlidir. Onlar tez həzm olunur, belə ki, demək olar ki, hemen fəaliyyət g�stərməyə ba�lay�rlar.

�stənilən effektə nail olmaq ���n, hər həftə m�xtəlif n�v �irələri ilə alternativ bir g�ndə 2-3 g�zl�k i�mək.

Istifadə etməzdən əvvəl dərhal haz�rlay�n.�irəsi bir g�ndən art�q saxlamay�n, ��nki faydal� x�susiyyətlərini itirir.

Varikoz damarlar� �ox geni� yay�lm�� bir fenomendir. Bu xəstəliklə, damarlar geni�lənir, səthi uzan�r. Bu damarlar�n divarlar�nda patoloji dəyi�ikliklər, ven�z klapanlar�n �at��mazl���d�r.

Bu xəstəliyi m�alicə etmək ���n bir �ox metod var. Ənənəvi tibb də xəstəliyə qar�� m�barizə aparmaq ���n vasitələrini təklif edir. Gəlin m�mk�n olub-olmad���n� və alt ekstremitələrin varikoz damarlar�n� m�stəqil olaraq necə m�alicə edəcəyini nəzərə alaq, evdə m�alicə ���n bacaklarda varikoz damarlar ���n hans� xalq �sullar� uy�undur.

Varikoz damarlar� haqq�nda

Statistikaya g�rə, inki�af etmi� �lkələrdə varikoz damarlar� əhalinin 40% -i, xəstəliyin 30-40 ildəki ilk simptomlar� ilə. Eyni zamanda s�zdə ���nc� d�nya �lkələrində bu xəstəlik daha �ox nadirdir – insidans nisbəti y�zdə 0,1 səviyyəsindədir. Oturacaq həyat tərzi, irsiyyət kimi, bu tendensiya ���n g�nahland�rmaqd�r.

Xəstəlik �z� təhl�kəli deyil, onlardan biri tromboflebit olan nəticələr pulmonar arteriyan�n t�xanmas�na gətirib ��xara bilər ki, bu da bəzi hallarda xəstənin �l�m�nə səbəb olur.

Qeyri-ənənəvi tibbdən istifadə etməyə dəyərmi?

Ənənəvi tibb bir �ox kompleks xəstəliyə qar�� m�barizədə istifadə olunur. Bu siyah�da damarlar�n bi�irilməsi istisna deyil. Uzun m�ddətdir bacaklar�n m�alicəsi ���n istifadə edilən bəzi bitkilər Farmakologlar tərəfindən dərmanlar�n istehsal� ���n də istifadə olunur.

Məsələn, nisbətən az zəhərli olan at kestanas�ndan dan���r�q – bu onun �st�nl�klərindən biridir. �abal���n unikal kimyəvi tərkibinə g�rə damar ke�iriciliyini azald�r, venoz qan�n dur�unlu�unun qar��s�n� al�r, ekstremal aterosklerozla m�barizə apar�r.

Amma at kestanesi sa�lam damarlar ���n m�barizə aparman�n yeganə yolu deyil. Bənzər x�susiyyətlərə malik bir �ox ba�qa bitki var.

Hər hans� bir risk varm�?

B�t�n otlar, hər hans� bir dərman kimi, əksinədirlər. X�susilə, ilk �� ayl�q d�vrdə gestasiya d�vr�ndə qad�nlara m�raciət məhdudiyyətləri tətbiq olunur, baxmayaraq ki, bu xəstəlik kateqoriyas� tez-tez damarlardan əziyyət �əkir. �ox diqqətli olmaq və ana s�d� ilə yemək. Gələcək və hem�ireli analar ���n sevdiyiniz resept istifadə etməzdən əvvəl həmi�ə doktorunuza m�raciət etməlisiniz.

B�t�n m�alicə kursu laz�md�r qan tərkibi nəzarət. Bitki haz�rl�qlar�nda bəzi maddələr qan p�ht�la�ma sisteminin funksiyas�n� təsir edən protrombin səviyyəsini a�a�� sal�r. Yaln�z laboratoriya ara�d�rmalar�n�n nəticələrindən bəhrələnə bilən PTI (protrombin indeksində) kritik bir azalma ilə qanaxma riski var.

Təhl�kəsiz reseptlər

Sonrak� – evdə varikoz m�alicəsi ���n istifadə olunan ayaqlar� ���n bir ne�ə təhl�kəsiz və mə�hur təriflər.

Pomidordan s�x�r

Fərqli dərəcədə pomidor pomidorlar��x�susilə yay və pay�zda bacaklarda damarlar�n geni�lənməsinə qar�� m�barizədə sadə və əlveri�li bir vasitədir. Onlar� �zləri ilə s�nananlar, belə kompreslərin �ox təsirli oldu�unu s�yləyirlər. Burada "pomidor" terapiyas�n�n bir ne�ə �suludur.

 • �lk istifadə: g�t�r meyvəsiz meyvə, onlar� olduqca b�y�k �l��də kəsdi. Pomidor par�alar� venoz nodullara tətbiq edilir və cildin bu hissələrində yanma ba� verənə qədər saxlan�l�r.

Sonra pomidor təmizlənir və sərin su ilə yuyulur. �kinci �sul tətbiq edilir, istisna istisna olmaqla, prosedur təkrar be� dəfə təkrarlan�r. �ki həftə i�ində d�y�nlər yum�almal�d�r və bir qədər sonra – hamarlamaq ���n.

 • Hələ istifadə olgun pomidor. Meyvələr di�ləməyə apar�l�r, m�alicə iki həftə davam edir.
 • Dərinin və qan damarlar�n�n vəziyyətini yax��la�d�rmaq ���n varikoz həmi�ə m�vcud olan və əlində olan sadə məhsullardan s�rt�nməyə k�mək edir.

  • Limon�tonik təsir g�stərir. Narenciyenin bu x�susiyyətindən istifadə etmək ���n, bir dilim limon ilə dəri varikoz damarlar�nda təmizləmək kifayətdir.
  • At �aftal� Tincture�- ən mə�hur və vaxt testindən biri. Bunu bi�irmək ���n, kələm meyvələrini qab�qla �əkin, ətdən ay�r�c�y� do�ray�n, �� litr bir can yand�r�n və araqla və ya spirtlə (40%) yar�m əlavə edin. Damaq bir ayl�q qaranl�qda saxlan�l�r, həftədə bir ne�ə dəfə qayna��n məzmunu sars�l�r. Al�nan tincture ayaqlar� g�ndə bir ne�ə dəfə təmizləyir və m�tləq – gecə.
  • Apple sirkə sirkəsi�damarlar�n divarlar�n� g�cləndirir, dəri tonuna gətirib ��xar�r, �demləri ortadan qald�r�r. Ma�azada sat�l�r, ancaq təbii bir məhsul se�məlisiniz. Sirkə (6%) bir vaskulyar a��n oldu�u ərazini silin və n�vbəti prosedura qədər bədənə burax�n.

  1. Kalan�oydan. Bu resept tez vaskulyar "ulduzlardan" xilas olmaq ���n k�mək edir. Bitkinin bir ne�ə yarpaqlar�n� �əkin, bir �irkab suya �əkin və 100 ml həcmində spirt (40%) d�k�n.Al�nan vasitələr həftəni israr edir. Gecə normal bir kompres kimi tətbiq edin.
  2. A� kələmdən.�Zədəli dəri xəstəliyi ��rək�ilik soda ilə səpilir. Kələm bərk sabun k�p�k (yax�� təmizləmə) yarad�r və �st par�a təmin, ayaq tətbiq edilir. Kompress b�t�n gecə saxlan�l�r.

  Bitkilərin infuziyas�

  1. bərabər miqdarda chamomile g�l, �abal�d (can meyvə), civanper�emi ot, ba�ayarpa�� və k�k moruq almaq edir. quru qar���q iki yemek ka����, istilik ��xar�ld� qaynar q�zd�r�l�b qaynar su (600 ml) �� fincan t�k�l�r gecə ilham icazə verilir. s�z�l�r infuziya və səhər və ax�am 150 ml istifadə səhər.
  2. �ki qa���� ka���� a�lar�qaynar su ���ə pour və ilham ���n imkan verir. G�ndə 3 dəfə 50 ml i�mək. M�alicə kursu bir ayd�r.
  3. at �abal�d�, pal�d qab���, a�caqay�n və otlar meyvə 20 g edin: �slandiya mam�r� thallus, qat�rquyru�u – 50 q bitki Astragali, �i�əklər solmaz�i�əyi – 20, bu toplanmas� iki yemek ka���� 500 su ml və yaln�z qaynar t�k�l�r 5 dəqiqə bi�irin, dəmləməyə icazə verin. G�ndə 4 dəfə 50 ml i�mək.

  Dərman kimi qida

  Hətta qədim insanlar bilirdi ki, qida bir dərman ola bilər. Burada yeməkdən bir ne�ə m�c�zə tərifi.

  • 250 qram sar�msaq�(so�an ola bilər), təmizlənmi�, ət dəyirman� ilə do�ranm��, maye bal�na d�k�lm�� (350 q). Qar���q bir həftə g�c qazan�r. Dərman g�n�n �� dəfə bir ka���� yeməkdən əvvəl i�ində istehlak olunur. M�alicə iki ay davam edir.
  • Yax�� nəticələr g�stərir �z�m yemək. Ancaq Riesling, Semillon, Chaushi, Shasla kimi bəzi n�vlər m�alicə ���n uygundur. �� g�n ərzində bo� bir mədədə yar�m kiloqram �z�m, qab�q və g�nəbaxan toxumu ilə yeyin.

  Comfrey (5 hissə), ka�if yarpa�� (1 hissə), �i�əklər: �abal�d (1 hissə), a� akasiya (1 hissə), daxili donuz əti (2 hissə) k�k�ndən al�n. Quru xammallar isti ya�la d�k�l�r və a�a�� temperaturda 3 saat saxlan�l�r. Təsirə məruz qalm�� sahələrə bənzər məmə ilə tətbiq olunur və �� g�n saxlay�r. M�alicə kursu be� prosedurdan ibarətdir. Laz�m olarsa, m�alicə 10-15 g�ndən sonra təkrarlan�r.

  Ənənəvi terapiya ilə birlə�mə

  "Xalq təbabətinin sinəindən" gələn vasitələr tez-tez həkimlər tərəfindən t�vsiyə olunur. Əslində bunun səbəbi bədənə nisbətən yum�aq təsirlər�belə dərmanlar fabrik fonlar�n� əvəz edə bilər. Bundan əlavə, yuxar�da təsvir edilən dərmanlar əsas m�alicə xəttinin təsirini art�r�r.

  Bununla birlikdə, alt ayaq varikozunu (ayaqlar�) m�alicə etmək ���n x�susi bir xalq �sulunu tətbiq etməzdən əvvəl, pullar�n bir-biri ilə zidd olmas�n deyə doktorunuza m�raciət edin�bir-birinin hərəkətlərini man etməmi�di. Yaln�z do�ru se�ilmi� terapevtik kompleks ən yax�� nəticə verəcəyini və həqiqətən xəstəliyin �hdəsindən gəlmək ���n k�mək etdiyini xat�rlamaq vacibdir.

  Bu təsirli mi?

  Varikoz damarlar�n� ayaqlara m�alicə edərkən evdəki xalq vasitələriylə bir �ox faktora ba�l�d�r. Əsaslardan biri – xəstəliyin �iddəti.

  Ən erkən mərhələlərdə yaln�z bir damaq, ya� və bitki haz�rl��� yetərli ola bilər. Həddindən art�q mərhələdə həkim yaln�z dərman vasitəsi ilə m�alicə deyil, hətta cərrahiyyə və ya digər radikal prosedurlar� təyin edə bilər.

  Ən az� insanlar�n re�etelerinden imtina etməmək laz�m deyil onlar�n effektivliyi olduqca a�a��d�r. Ancaq xəstəliyin bəzi əlamətlərini aradan qald�rmaq ���n m�kəmməl bir �əkildə k�mək edirlər – iltihab� aradan qald�rmaq, �i�kinliyi aradan qald�rmaq, dəri vəziyyətini yax��la�d�rmaq.

  Bir �ox m�asir həkimlər dərmanlar�n istifadəsi ilə birlikdə, balqaba��n varikoz damarlar�n�n xalq m�alicəsi ilə m�alicəsi xəstəliyə qar�� m�barizənin təsirli bir yoludur.Bir qayda olaraq, varikoz geni�lənməsi bacaklarda uzun m�ddət qalma, a��r i�, tez-tez qəbizlik deməkdir. Bəzən hamiləlik zaman� xəstəlik ba� verə bilər. Varikoz xalq m�alicəsinin m�alicəsi dərman m�alicəsinə yax�� bir əlavədir, ��nki bir �ox dərmanlar�n tərkibində bitki bazas�nda komponentlər var.

  Varikoz damarlar� nədir

  Damarlar�n patoloji geni�lənməsi tez-tez alt hissələrə təsir g�stərir. Varikoz damarlar�nda ven�z klapanlar�n qeyri-kafi olmas� səbəb olur. Xəstəlik irsi meylli ola bilər, buna g�rə ailənin birində g�r�nd�y� zaman, digər yax�nlarda da varikoz m��ahidə oluna bilər. Bu xəstəliklə, gəmilər elastikliyini itirir, ayr� yerlərdə geni�ləndirir və uzan�r, formasiyalar və ya qov�aqlar� yarad�r. Belə yerlərdə qan hərəkəti s�rətləndirir, bu da trombozun meydana gəlməsinə k�mək edir. Varikoz damarlar�n�n əsas simptomlar� a�a��dak�lard�r:

  • �dem g�r�n���;
  • bacaklarda a��rl�q;
  • damarlar �əklini dəyi�ir və �l��s�n� art�r�r;
  • a�r� g�r�n���, istilik hissi və bacaklarda yanma hissi;
  • �in dərisi rəngli qaranl�q olur;
  • bəzən ekzema inki�af edir;
  • Gecə, konvulsiyalar ba�laya bilər.

  M�alicə necə

  Varikoz damarlar� �mumi bir xəstəlikdir. M�asir tibb bu xəstəliyi m�alicə etmək ���n bir ne�ə �sula malikdir. Xəstəyə varikoz damarlar�nda diaqnoz qoyulursa, m�alicə m�mk�n qədər tez ba�lamal�d�r. Yaln�z bir həkim uy�un bir m�alicə rejimi se�ə bilər, bununla yana��, simptomlar�, varikoz damarlar�n�n inki�af dərəcəsi və xəstənin bədəninin x�susiyyətləri nəzərə al�n�r. Nəticədə bu metodlardan istifadə edilə bilər:

  • Fizioterapiya. Masaj, terapevtik gimnastika mə�qləri.
  • M�hafizəkar m�alicə. Bu m�əyyən narkotik qruplar�ndan istifadə etməyi nəzərdə tutur.
  • Varikoz damarlar�n�n radikal m�alicəsi. Venetomiya, phlebectasia ���n prosedurlar�n realla�d�r�lmas�. Minimal invaziv m�alicə – skleroterapiya.
  • Alternativ �sullar. Xalq�n m�alicəsi olan ayaqlar�n damarlar�n� m�alicə etmək (silmək, sarma, dərman bitkiləri ilə vannalar, decoctions, tinctures).

  Varikoz damarlar�n� ayaqlar� �zərində xalq m�alicəsi ilə m�alicə

  Qan damarlar�n�n mə�lubiyyəti ilə m�alicənin əsas məqsədi xəstəliyin yay�lmas�n� dayand�rmaqd�r. Bunun ���n həm dərmanlar, həm də xalq m�alicəsi istifadə edilə bilər.Təhl�kəsizliyə g�rə, m�alicə m�ddəti və icazə verilən dozadan art�q olmamaqla, tədbirin g�r�lməsi vacibdir. Ekspertlər xalq m�alicəsinin istifadəsinin varikoz damarlar�n�n erkən mərhələlərində k�mək edə biləcəyini iddia edirlər. Təsirlərə nail olmaq ���n tabletlər və mə�qlər i�mək məsləhət g�r�l�r. Yaln�z kompleks m�alicə patologiyan�n inki�af�na mane olur.

  M�alicəvi xalq �sullar�n� se�ərkən yaln�z asanl�qla haz�rlananlar� sat�n alman�z laz�md�r. Bundan əlavə, onlar�n toksik təsirləri olmalar� və soyuducuda uzun m�ddət saxlanmalar� zəruridir. Eyni zamanda, bir �ox komponentin b�y�məsi və ya optimal qiymətə al�nmas� asand�r. Evdə varikoz m�alicəsi xalq m�alicəsi ilə k�mək edir:

  • �dəməni aradan qald�rmaq;
  • ven�z divarlar�n elastikliyini art�rmaq;
  • qan viskozitesini azald�r və qan ax�n� s�rətləndirir;
  • sarkma klapanlar�n� normalla�d�r�r.

  B�t�n tinctures əsas elementi araq, belə ki, bu �sul təhl�kəlidir. Aya��n�z�n yaralanmas� varsa, siz varikoz damarlar�n�n m�alicə �sulunu se�məlisiniz. X�susi bitki mən�əli infuziyalar haz�rlaya və i�ərisində tətbiq edə bilərsiniz.Otlarda damarlar�n trombozunun qar��s�n� alan bir �ox faydal� maddələr var. Tincture varikoz damarlar ���n �ox mə�hur bir vasitə olmasa da, təsirli hesab edilir. ��rəklərin �oxu dəmlənməlidir və təlimatlara uy�un apar�lmal�d�r. Varikoz damarlar�n�n m�alicəsi ���n vervain ilə tincture ���n resept:

  • 1, 5 ��rək qa���� quru ot;
  • verbenan� qaynar su ilə t�kmək laz�md�r (200 ml);
  • Bundan əlavə, yar�m saatl�q bir qar����� təkrar etmək laz�md�r;
  • 1 qa��q ���n hər saat bir xalq �arx� al�n.

  Kalan�oyun damlatmas�

  Ən effektivlərdən biri, varikoz damarlar�ndan calanchoe tincture edir. Tez-tez a� akasiyaya və ya kompozisiyaya əlavə olunur. Həll haz�rlamaq ���n bitkilərin yarpaqlar�n� kəsib 5 g�n soyuq bir yerə qoyun. Sonra bi�irici bir qar��d�r�c�ya yerlə�mi� və su ilə d�k�lm�� olmal�d�r. Bundan əlavə, qar���qlar� bir ne�ə g�ndən sonra təzələmək laz�md�r. Istifadə etməzdən əvvəl s�z�n. Haz�r olan infuziya 3 ay ərzində g�ndə 2 dəfə a�r�l� n�qtəyə s�rt�lməlidir.

  Varikoz venalar�na qar�� m�barizədə digər m�vcud və effektiv �sul kompresdir. O, xaricilərin k�məyi olmadan xəstəni �z� edə bilsə də, �ox təsirli olur.Tez-tez kompressorlar soda və ya gildən istifadə edirlər. Varikoza qar�� ba�qa bir məhsul kartofdur. Bunu etmək ���n kartofun bir ne�ə k�k yumrular� bir təmizləyici �zərində təmizlənməlidir. Nəticədə qar���q damarlara tətbiq edilməlidir. Kompozisiyan�n �st�ndə bir ne�ə təbəqə təbəqəsinə sar�lmal�d�r. Qar���q 4 saat tətbiq olunmal�d�r. Varikoz damarlar�ndan kompres haz�rlamaq ���n digər reseptlər var.

  Pomidordan s�x�r

  Varikoz damarlar�n�n m�alicəsi ���n yaln�z ya��l pomidorlar uygundur. Bu xalq �sulu a�r�lar� aradan qald�rmaq ���n k�mək edir, bir venotonik təsir g�stərir. Pomidorlar�n varikoz geni�ləndirilməsinin m�alicəsi 3 həftəyə qədər davam edə bilər, sonra bir həftəlik ara vermək laz�md�r. Pomidor iki yar�ya qədər kəsilməlidir və damara tətbiq olunmal�d�r. Yanma ba� verənə qədər bu �əkildə burax�n. Sonra pomidor ��xar�lmal� və ərazini soyuq su ilə yuyunmal�d�r.

  Varikoz damarlar�nda damarlar�n vəziyyətini yax��la�d�rmaq həmi�ə əl-ələ verən məhsullara k�mək edəcəkdir. Apple suyu sirkəsi qan damarlar�n�n divarlar�n� g�cləndirə bilər, dəri tonunu a��r, �i�kinliyi aradan qald�rar. Ma�azada sat�n ala bilərsiniz, ancaq yaln�z təbii bir vasitə se�məlisiniz.Damar �əbəkəsi olan ərazidə sirkə (6%) silinməlidir. ��z�m�n�z� yaxalamaq və n�vbəti prosedura qədər bədənin tərk edə bilməzsiniz.

  Varikoz damarlar�n�n m�alicəsində ən mə�hur vasitə at kestanəsi əsas�nda tincture edir. Bunu etmək ���n, a�ac�n meyvələrini dəri ilə aparmaq, ət par�alay�c�y� kəsmək, hər �eyi qaba�a əlavə etmək və spirt və ya votka ilə yar�s�n� d�kmək laz�md�r. Tincture qaranl�q bir yerdə bir ay saxlanmal�d�r, jarun məzmunu həftədə bir ne�ə dəfə sars�lm�� olmal�d�r. Qar���q g�ndə 4 dəfə ovu�durulmal�d�r.

  Varikoz damarlar�n�n m�alicəsi ���n bir �ox qad�nlar uzun m�ddət limondan istifadə edirlər. Bu məhsul xarici istifadə və ya �irəsi i�mək olar. Sitrus iyile�tirici x�susiyyətlərə malikdir, bu m�lk� istifadə etmək ���n yax��d�r, limon lobu ilə g�ndəlik təsirlənmi� sahələri silmək laz�md�r. Bundan əlavə, varikoz damarlar�nda sitrus kompresini haz�rlaya bilərsiniz. Bunu etmək ���n xəstə damarlara bir ne�ə limon limonu tətbiq edilməli, �stə bir bandaj d�zəldilməlidir. G�n ərzində bir sar�� burax�r.

  �ifahi ��kilər

  Varikoz xalq m�alicəsinin m�alicəsi x�susi bir diyet istifadə etmədən tam deyil. M�alicə �sulu d�zg�n i�mə rejiminin qura�d�r�lmas� ilə ba�lamal�d�r.Bir �ox həkim dietini dəyi�dirməyə ba�lamazdan əvvəl, bir həftəlik �irəli pəhriz kursuna m�raciət etməyi məsləhət g�r�r. Varikozun m�alicəsində ən effektiv i�kilər �unlard�r: dəniz bal���, aronia, �z�m, qara�at dən �irəsi. Zo�al� və zo�al� meyvələri i�mək ���n əmin olun. D�zg�n rejim ���n ideal i�ki kompotdur.

  A�ciyər tincture də varikos venalar�n m�alicəsində k�mək edə bilər. Bu cavanla�d�r�c� təsir g�stərir. Ayr�ca damarlar�n elastikliyini art�ran limon suyunu istifadə edə bilərsiniz. Belə bir i�ki i�mək ���n m�stəqil olaraq 6 limonun kəsilməsini və suyu s�xmaq laz�md�r. Sonra ���ə qablara t�k�ləcək və q�z�l a��zdan �� yaprak, iki ət bal, be� dilim do�ranm�� sar�msaq ilə qar��d�r�lmal�d�r. Qar���q qaranl�q bir yerdə bir həftə dayanmal�d�r. G�ndə 4 dəfə varikoz ���n bir dərman i�mək laz�md�r.

  Apple sirkə sirkəsi

  Varikoz damarlar�nda olan insanlar, tez-tez m�alicə ���n alma dən sirkə istifadə edirlər. Bu məhsul gəmilər ���n laz�m olan 20-dən �ox mineral ehtiva edir. Preparat�n qəbulu qan d�vran�n� yax��la�d�rma�a k�mək edir, �i�kinliyi aradan qald�r�r,ven�z divarlar� g�cləndirir. Alma sirkə sirkə al�narkən, təzə almadan haz�rlanan yaln�z təbii məhsulu se�məlisiniz. Daha əvvəl bir stəkan su ilə seyreltilmi� bo� mədədə bir ka���� varikoz damarlar�n�n m�alicəsində sirkə �əkin. B�t�n riskləri istisna etmək ���n bir doktora m�raciət edin.

  Elma sirkə sirkəsinin istifadəsinə qar�� əksikliklər var:

  • ba��rsaq xəstəliyi;
  • laktasiya və hamiləlik;
  • b�yrək patologiyas�;
  • qaraciyər xəstəliyi;
  • mədə yaras� və qastrit.

  Bitki mən�əli ya�lara əsaslanan varikozlu məlhəmlər yax��d�r. Bir qayda olaraq, zeytun tez-tez haz�rlanmas� ���n istifadə olunur, ��nki arakidon tur�usu var. Zənginlik tərkibini vermək ���n, krem ���n heyvan ya��n� əlavə etməlisiniz. Varikoz damarlar�nda məlhəmlərin istehsal� ���n də yov�an, iribuyak qab���n�n, zo�al���n, ��nq�l�n istifadə edilməsini də təklif edirik. Siz bir ya�l� k�rpə kremi kimi qəbul edə və ona yeni təravətləndirici lə�əklər əlavə edə bilərsiniz. Haz�r olan məlhəm problemli sahələrdə ax�am tətbiq olunmal�d�r. Səhər isti su ilə yuyun. Bu �sul varikoz damarlar�n�n yum�aq formas�n� m�alicəyə k�mək edəcəkdir.

  �abal��a əsaslanaraq

  Əczaxanalardak� rəflərdə varikoz damarlar�nda �ox sayda məlhəm tapa bilərsiniz, lakin,bir qayda olaraq, ham�s� kimyəvi tərkibdən ibarətdir. Buna g�rə də, evdə təsirli bir məlhəm qurmaq yax��d�r. At kestaneli dərmanlarla m�alicə x�susilə effektlidir. Bu bitkinin meyvələri kapilyarlar�n ke�iriciliyini art�rmaq, qan d�vran�n� yax��la�d�rmaq və iltihab� aradan qald�ran qlikozidləri ehtiva edir.

  Varikoz ���n bir �əfa qurulu�u yaratmaq ���n, 6 quru kestane meyvəsi və 2 qar���q blenderə qa���� �i�ək qa���� laz�md�r. Bundan sonra bu k�tlə bitki ya�� ilə doldurulur (1:10). Dərman� qaranl�q yerdə 10 g�nə dayana bilmək laz�md�r. Zaman�n sonunda varikoz damarlar�ndan olan məlhəm 40 dəqiqə qaynad�l�r və soyudulur. Nəticədə tərkibində g�ndə 2 dəfə xəstə sahələr yay�lmal�d�r.

  Video: bacaklarda varikoz damarlar� ���n xalq m�alicəsi

  Bu yaz�da g�stərilən məlumatlar yaln�z məlumat məqsədlidir. Məqalənin materiallar� m�stəqil m�alicəyə �a��r�r. Yaln�z bir ixtisasl� həkim fərdi xəstənin fərdi x�susiyyətlərinə əsaslanaraq m�alicə ���n diaqnoz qoymaq və məsləhət verə bilər.

  �nformasiya qaynaqlar�

  Like this post? Please share to your friends:
  Bir cavab yazın

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: